• History DevilishCobra07-x :

  • Efficiency rating
   1,531.91
   WN7
   1,718.05
   WN8
   2,577.87
  • Efficiency rating
   1,582.54
   WN7
   1,700.72
   WN8
   2,611.67
  • Efficiency rating
   1,549.52
   WN7
   1,622.32
   WN8
   2,444.64
  • Efficiency rating
   1,420.62
   WN7
   1,470.6
   WN8
   2,026.52
  • Efficiency rating
   1,394.11
   WN7
   1,522.83
   WN8
   2,162.85
  • Efficiency rating
   1,451.2
   WN7
   1,590.3
   WN8
   2,231.93
  • Efficiency rating
   1,598.07
   WN7
   1,625.61
   WN8
   2,300.59