• History DevilishCobra07 :

  • Efficiency rating
   1,102.91
   WN7
   1,317.72
   WN8
   1,815.04
  • Efficiency rating
   1,631.72
   WN7
   1,628.18
   WN8
   2,264.77
  • Efficiency rating
   1,266.19
   WN7
   1,328.29
   WN8
   1,850.34
  • Efficiency rating
   1,388.89
   WN7
   1,493.59
   WN8
   2,138.16
  • Efficiency rating
   1,340.54
   WN7
   1,331.88
   WN8
   1,871.39
  • Efficiency rating
   1,313.29
   WN7
   1,346.82
   WN8
   1,838.16
  • Efficiency rating
   1,334.92
   WN7
   1,426.58
   WN8
   1,934.29
  • Efficiency rating
   1,206.32
   WN7
   1,276
   WN8
   1,696.6
  • Efficiency rating
   1,295.2
   WN7
   1,379.62
   WN8
   1,921.66
  • Efficiency rating
   1,252.92
   WN7
   1,369.05
   WN8
   1,886.49
  • Efficiency rating
   1,257.81
   WN7
   1,351.04
   WN8
   1,765.86
  • Efficiency rating
   1,224.79
   WN7
   1,345.2
   WN8
   1,823.81