• History DevilishCobra07-x :

  • Efficiency rating
   1,370.25
   WN7
   1,441.05
   WN8
   2,185.48
  • Efficiency rating
   1,531.91
   WN7
   1,718.05
   WN8
   2,578.46
  • Efficiency rating
   1,591.81
   WN7
   1,685.44
   WN8
   2,596.17
  • Efficiency rating
   1,420.62
   WN7
   1,470.6
   WN8
   2,026.69
  • Efficiency rating
   1,394.11
   WN7
   1,522.83
   WN8
   2,163.03
  • Efficiency rating
   1,451.2
   WN7
   1,590.3
   WN8
   2,232.08
  • Efficiency rating
   1,598.07
   WN7
   1,625.61
   WN8
   2,300.81