• History DevilishCobra07-x :

  • Efficiency rating
   1,117.88
   WN7
   1,347.09
   WN8
   1,830.52
  • Efficiency rating
   1,469.39
   WN7
   1,623.11
   WN8
   2,107.98
  • Efficiency rating
   1,285.22
   WN7
   1,697.88
   WN8
   2,382.95
  • Efficiency rating
   1,811.33
   WN7
   1,914.88
   WN8
   2,728.07
  • Efficiency rating
   1,384.03
   WN7
   1,660.73
   WN8
   2,464.22
  • Efficiency rating
   1,501.54
   WN7
   1,572.4
   WN8
   2,374.82
  • Efficiency rating
   1,483.73
   WN7
   1,555.76
   WN8
   2,243.81
  • Efficiency rating
   1,394.11
   WN7
   1,522.83
   WN8
   2,173.72
  • Efficiency rating
   1,451.2
   WN7
   1,590.3
   WN8
   2,247.23
  • Efficiency rating
   1,598.07
   WN7
   1,625.61
   WN8
   2,309.66