• History DevilishCobra07 :

  • Efficiency rating
   1,335.26
   WN7
   1,571.48
   WN8
   2,344.01
  • Efficiency rating
   1,630.54
   WN7
   1,570.69
   WN8
   1,867.93
  • Efficiency rating
   1,369.61
   WN7
   1,319.77
   WN8
   1,992.89
  • Efficiency rating
   1,847.64
   WN7
   1,682.27
   WN8
   2,293.33
  • Efficiency rating
   1,057.41
   WN7
   1,478.16
   WN8
   2,013.87
  • Efficiency rating
   1,147.66
   WN7
   1,472.43
   WN8
   1,886.08
  • Efficiency rating
   1,371.54
   WN7
   1,407.22
   WN8
   1,919.09
  • Efficiency rating
   1,385.3
   WN7
   1,570.96
   WN8
   2,244.57
  • Efficiency rating
   1,286.69
   WN7
   1,427.69
   WN8
   1,987.51
  • Efficiency rating
   1,388.89
   WN7
   1,493.59
   WN8
   2,139.53
  • Efficiency rating
   1,340.54
   WN7
   1,331.88
   WN8
   1,872.34
  • Efficiency rating
   1,313.29
   WN7
   1,346.82
   WN8
   1,839.46
  • Efficiency rating
   1,334.92
   WN7
   1,426.58
   WN8
   1,936.64
  • Efficiency rating
   1,206.32
   WN7
   1,276
   WN8
   1,698.7
  • Efficiency rating
   1,295.2
   WN7
   1,379.62
   WN8
   1,923.59
  • Efficiency rating
   1,252.92
   WN7
   1,369.05
   WN8
   1,888.07
  • Efficiency rating
   1,257.81
   WN7
   1,351.04
   WN8
   1,767.25
  • Efficiency rating
   1,224.79
   WN7
   1,345.2
   WN8
   1,825.37