• History DevilishCobra07 :

  • Efficiency rating
   1,057.41
   WN7
   1,478.16
   WN8
   2,013.87
  • Efficiency rating
   1,147.66
   WN7
   1,472.43
   WN8
   1,885.82
  • Efficiency rating
   1,371.54
   WN7
   1,407.22
   WN8
   1,918.15
  • Efficiency rating
   1,266.54
   WN7
   1,506.53
   WN8
   2,050.85
  • Efficiency rating
   1,445.09
   WN7
   1,593.55
   WN8
   2,354.52
  • Efficiency rating
   1,437.77
   WN7
   1,596.62
   WN8
   2,298.87
  • Efficiency rating
   1,286.69
   WN7
   1,427.69
   WN8
   1,987.28
  • Efficiency rating
   1,388.89
   WN7
   1,493.59
   WN8
   2,139.17
  • Efficiency rating
   1,340.54
   WN7
   1,331.88
   WN8
   1,872.06
  • Efficiency rating
   1,313.29
   WN7
   1,346.82
   WN8
   1,839.16
  • Efficiency rating
   1,334.92
   WN7
   1,426.58
   WN8
   1,936.22
  • Efficiency rating
   1,206.32
   WN7
   1,276
   WN8
   1,698.34
  • Efficiency rating
   1,295.2
   WN7
   1,379.62
   WN8
   1,923.23
  • Efficiency rating
   1,252.92
   WN7
   1,369.05
   WN8
   1,887.72
  • Efficiency rating
   1,257.81
   WN7
   1,351.04
   WN8
   1,766.92
  • Efficiency rating
   1,224.79
   WN7
   1,345.2
   WN8
   1,825.11